Thông báo công bố và lấy ý kiến về điều lệ, quy chế tài chính, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Với mong muốn kiện toàn tổ chức của GreeClub, ban pháp chế sau khi được ban điều hành thông qua, xin phép được đưa ra công bố và lấy ý kiến về: Điều lệ, quy chế tổ chức Dieu-le-CLB-doanh-nhan-Gree-Club-1Tải xuống 2. Quy chế tài chính GreeClub-QUY-CHE-TAI-CHINHTải xuống 3. Sơ đồ...