Trần Phước Trung - Trưởng ban đầu tư

Mr Trần Phước Trung

PCT – Trưởng Gree Miền NamGREE Club
Mr Trần Phước Trung

CHỦ TỊCH HĐQT 2T Corporation, Greenfield Group, Phuloco